Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is de eigendom van vzw Shotokan Karateclub Kermt, afgekort Karate Kermt, gevestigd te 3510 Kermt, Hommelbergstraat 6, KBO 0859.863.923.

Voor het bezoeken en gebruiken van de website www.karatekermt.be gelden de hierna volgende voorwaarden. Door de website te gebruiken erken je er kennis van hebben te genomen en ingestemd te hebben met deze voorwaarden.

Artikel 1: Aansprakelijkheid

Karate Kermt probeert er voor te zorgen dat er op haar website de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie staat.

Indien Karate Kermt merkt dat sommige zaken niet (meer) correct zijn, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Een volledige garantie inzake de juistheid en volledigheid van de informatie op de website kan echter nooit gegeven worden.

Karate Kermt is dan ook niet aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van via de website verkregen informatie. Enkel de gebruiker, met uitsluiting van Karate Kermt, draagt de verantwoordelijkheid voor het controleren van de beschikbare gegevens op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid.

Karate Kermt en haar providers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Tevens kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur,…). Bovendien zijn zij niet aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Artikel 2: Intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht op de teksten, de afbeeldingen en de woord- en beeldmerken die op deze site te zien zijn, zijn eigendom van Karate Kermt. Net zoals de auteursrechten op de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van Karate Kermt specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bepaalde gegevens, net zoals woord- en beeldmerken, die op deze website worden gebruikt, kunnen afkomstig zijn van derden en/of andere bronnen. Karate Kermt heeft de hieraan verbonden auteursrechten gerespecteerd. Karate Kermt vrijwaart jou evenwel in geen geval tegen door jou gepleegde inbreuken op hun auteursrechten.

Het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de website is bedoeld of voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, is verboden, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Karate Kermt.

Het is wel toegestaan om de informatie op deze website of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, doch enkel voor zover dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,…) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist van Karate Kermt.

Artikel 3: Links

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Karate Kermt biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze websites en informatiebronnen.

Deze hyperlinks worden aangeboden ter informatie of voor het gebruiksgemak. Karate Kermt heeft geen enkele controle op deze websites of hun inhoud.

Karate Kermt kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, producten, diensten of ander materiaal dat beschikbaar is op deze websites. De beslissing om deze hyperlinks te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.

Het plaatsen van een hyperlink op jouw eigen website naar deze site is mogelijk mits voorafgaand contact met en uitdrukkelijke goedkeuring van Karate Kermt.

Artikel 4: Contact

De voorafgaandelijke toestemming vermeld in de artikelen 2 en 3 van deze gebruiksvoorwaarden dient te worden gericht aan Karate Kermt, 3510 Kermt, Hommelbergstraat 6 of per mail aan info@karatekermt.be.

Artikel 5: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de toegang tot en het gebruik van deze site is het Belgisch recht van toepassing. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Karate Kermt, onverminderd het recht van Karate Kermt om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Artikel 6: Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Karate Kermt kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. We raden jou daarom aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de wijzigingen die kunnen zijn aangebracht.